Ortodoxia nu este o religie

Multora li se pare ca Ortodoxia este una dintre mul­tele religii, ce are ca grijă principală pregătirea membri­lor Bisericii pentru viaţa de după moarte, adică asigurarea unui loc în Rai pentru fiece creştin ortodox. Astfel, se con­sideră că dogma ortodoxă aduce o asigurare în plus, pen­tru că e Ortodoxă [2], iar dacă cineva nu crede în confesiu­nea ortodoxă, acesta este un motiv în plus ca acel om să se ducă în iad, desigur, fară a mai ţine cont de faptul că, even­tual, va ajunge acolo pentru păcatele sale personale.

Acei creştini ortodocşi care cred că acest lucru este Ortodoxia, au legat Ortodoxia în mod exclusiv de viaţa viitoare. Iar aceia nici nu prea fac multe lucruri în viaţa de aici, ci aşteaptă să moară, ca să se ducă în Rai, pentru că atât cât au trăit, au fost ortodocşi!

O altă partidă a ortodocşilor activează în spaţiul Bi­sericii, fiind interesată nu de viaţa viitoare, ci mai ales de viaţa de aici. Adică de modul în care Ortodoxia îi va aju­ta să trăiască bine în această viaţă. Astfel de creştini orto­docşi se roagă lui Dumnezeu, îi pun pe preoti [3] să le facă ru­găciuni, să le facă sfeştanii, paraclise, sfinte masluri, etc., ca să le ajute Dumnezeu să le meargă bine în viaţa aceasta, să nu se îmbolnăvească, să li se aranjeze copiii, să le asigure fiicelor lor o zestre cumsecade şi câte un ginere de treabă, băieţii să-şi găsească fete bune cu zestre mare ca să se căsă­torească, să le meargă treburile bine etc. Astfel, vedem că aceşti creştini nu diferă prea mult de credincioşii altor religii, care fac şi ei aproxi­mativ aceleaşi lucruri [4].

Adică vedem din cele de mai sus că între Ortodo­xie şi celelalte religii există două puncte comune: primul, pregătirea credincioşilor pentru viaţa de după moarte, ca aceştia să meargă în Rai, aşa cum şi-l imaginează fiecare şi, al doilea, să poarte de grijă ca asupra creştinilor să nu se abată în viaţa de aici necazuri, tristeţi, catastrofe, boli, războaie etc., adică Dumnezeu să le facă pe toate după nevo­ile şi poftele lor. Astfel, pentru cei din urmă, religia joacă un foarte mare rol în viaţa de aici şi, mai ales, în viaţa coti­diană însăşi.

În realitate însă, care dintre creştinii de mai sus este interesat dacă există sau nu există Dumnezeu? Care dintre ei Îl caută? Pentru aceştia nu se pune problema dacă exis­tă sau nu Dumnezeu, de vreme ce mai bine ar fi să existe Dumnezeu, pentru ca să-L putem invoca şi cere satisface­rea nevoilor noastre, ca astfel treburile să ne meargă bine şi să avem parte de-o oarecare fericire în viaţa aceasta.

Vedem astfel că în om se manifestă o foarte puter­nică tendinţă de a voi să existe Dumnezeu, de a crede că există Dumnezeu, pentru că este o necesitate pentru om să existe Dumnezeu, ca astfel Acesta să îi asigure cele pe care le-am amintit. Ei, şi întrucât există nevoia omului de a exista Dumnezeu, Dumnezeu există!

Dacă omul nu ar fi avut nevoie de-un Dumnezeu şi dacă ar fi putut să-şi asigure suficienţa celor privitoare la supravieţuirea în această viaţă în vreun alt mod, atunci nu se ştie câţi oameni ar fi crezut în Dumnezeu. Aceasta se petrece, într-o mare măsură, în Grecia.

Astfel, întâlnim mulţi oameni care, deşi înainte erau indiferenţi faţă de religie, către sfârşitul vieţii devin religi­oşi, poate în urma unui oarecare eveniment care i-a speriat. Pentru că deja nu mai pot să trăiască fară să invoce aju­torul unui oarecare Dumnezeu, adică dintr-o prejudeca­tă superstiţioasă. Din aceste motive, chiar firea omului îl ajută pe om să devină religios. Aceasta nu este valabil doar pentru creştinii ortodocşi, este valabil şi pentru credin­cioşii de alte religii. Firea omului este pretutindeni ace­eaşi. Astfel că omul, după căderea sa, întunecat fiind «după fire», ba mai degrabă «împotriva firii», înclină către superstiţie.

Astfel, întrebarea care urmează este aceasta: unde se opreşte superstiţia şi unde începe credinţa adevărată?

Referitor la aceste chestiuni, Părinţii au poziţii şi o învăţătură clare. Un om care urmează sau care mai degrabă socoteşte că urmează învăţătura Iui Hristos şi doar se duce în fiece Duminică la Biserică, care se împărtăşeşte la intervale de timp regulate, care-i foloseşte pe popi ca să-i facă aghiazme, Maslu, etc., [5] fără a se adânci într-aces-tea, rămânând la litera legii şi nu la duhul legii, acesta tra­ge vreun folos oarecare din Ortodoxie? Iar un altul, care se roagă exclusiv pentru viaţa viitoare pentru el insuşi şi pentru ceilalţi, dar care este total indiferent faţă de viaţa aceasta, acesta, de asemenea, trage vreun folos aparte din Ortodoxie? O tendinţă este reprezentată de preotul unei parohii şi de cei care se adună împrejurul lui în spiritul de mai sus, iar cealaltă de un Stareţ în mănăstire, de obicei un oarecare arhimandrit, care se află la pensie şi aşteaptă să moară, cu câţiva monahi în juru-i. [6]

Întrucât aceste tendinţe nu sunt axate pe curăţire şi luminare dintr-o perspectivă patristică, ele sunt eronate în privinţa scopului urmărit. Insă numai în măsura în care ele sunt centrate pe curăţire şi luminare şi aplică discipli­na ascetică patristică ortodoxă pentru a dobândi rugăciu­nea minţii, numai atunci lucrurile sune aşezate pe o teme­lie adevărată. Aceste două tendinţe sunt exagerări duse la extrem. Aceste tendinţe nu au un ax comun. Axul comun care susţine Ortodoxia şi îi întreţine coerenţa, unicul şi singurul ax deasupra tuturor chestiunilor care o preocupă şi care le aşează pe toate celelalte pe un fundament just – atunci când este avut în vedere – este axul: curăţirea – lu­minarea – îndumnezeirea.

Părinţii nu sunt interesaţi exclusiv de ce se va întâm­pla omului după moarte, ci ceea ce îi interesează în special este ce va deveni omul în viaţa aceasta. După moarte nu există vindecarea minţii (νοϋς), astfel că vindecarea trebu­ie să înceapă din viaţa aceasta, pentru că «în iad nu exis­tă pocăinţă». De aceea Teologia Ortodoxă nu este nici supra-cosmică, nici futurologistă, nici eshatologică, ci es­te pur endocosmică. Pentru că interesul Ortodoxiei este pentru omul din lumea de aici, din viaţa aceasta, nu după moarte.

Acum, pentru ce anume sunt necesare curăţirea şi lu­minarea? Pentru ca omul să meargă în Rai şi să fugă de iad? Pentru asta sunt necesare? În ce constă curăţirea şi luminarea şi pentru ce motiv sunt urmărite de ortodocşi? Pentru ca cineva să afle motivul şi să dea un răspuns la această întrebare trebuie să deţină cheia esenţială care es­te aceasta: toţi oamenii de pe pământ au acelaşi sfârşit din punct de vedere teologic ortodox. Fie că este cineva orto­dox, fie că este budist, fie că este hinduist, fie agnostic, fie ateu, orice ar fi, adică fiecare om de pe pământ are meni­rea să vadă slava lui Dumnezeu. Va vedea slava lui Dum­nezeu în urma sfârşitului comun al umanităţii, la cea de-a doua Venire a lui Hristos. Toţi oamenii vor vedea slava lui Dumnezeu, şi, din acest punct de vedere, toţi vor avea acelaşi sfârşit. Toţi vor vedea, desigur, slava lui Dumnezeu însă cu o diferenţă: cei mântuiţi vor vedea slava lui Dumnezeu ca pe o Lumină prea-dulce şi neînserată, iar cei pierduţi vor vedea aceeaşi slavă a lui Dumnezeu ca pe un foc consumator, ca pe un foc ce-i va arde. Acest fapt, că toţi vor vedea slava lui Dumnezeu, este un eveniment adevărat şi aşteptat. A vedea cineva pe Dumnezeu, adică slava Sa, Lumina Sa, acesta este un fapt care va avea loc fie că vrem fie că nu. Trăirea acestei Lumini va fi diferită la unii faţă de ceilalţi.

Astfel că lucrarea Bisericii şi a preoţilor nu constă în a ne ajuta să vedem această slavă, pentru că aceasta oricum se va întâmpla. Lucrarea Bisericii se focalizează asupra mo­dului în care va vedea fiecare în parte pe Dumnezeu. Adi­că lucrarea Bisericii constă în a propovădui oamenilor că există un Dumnezeu adevărat, că Dumnezeu se descope­ră fie ca Lumină, fie ca foc ce arde, că toţi oamenii, în vremea celei de-a Doua Veniri Îl vor vedea pe Dumnezeu [7], ca să îşi pregătească membrii să-L vadă pe Dumnezeu nu ca Foc, ci ca Lumină. [8]

Această pregătire a membrilor Bisericii, precum şi a tuturor oamenilor care vor să-L vadă pe Dumnezeu ca Lu­mină, este, în esenţă, o disciplina terapeutică, ce trebuie să înceapă şi să se încheie în viaţa aceasta. Trebuie ca această vindecare să aibă loc şi să se încheie în viaţa aceasta. Pen­tru că după moarte nu există pocăinţă. Această disciplină terapeutică este esenţa şi principalul conţinut al Tradiţiei Ortodoxe, precum şi principala grijă a Bisericii Ortodo­xe. Este formată şi alcătuită din următoarele trei stadii de urcuş spiritual: purificarea de patimi, luminarea de către Harul Sfântului Duh şi îndumnezeirea, de asemenea, tot prin harul Sfântului Duh. Se întâmplă însă următorul lu­cru: dacă cineva nu ajunge la starea de luminare parţială, în viaţa aceasta, nu poate să-L vadă pe Dumnezeu ca Lu­mină nici în viaţa aceasta, şi nici în viaţa cealaltă [9].

Astfel, este evident că Părinţii Bisericii îşi arată interesul faţă de om aşa cum este el astăzi, în clipa de faţă. Iar cel care are nevoie de vindecare este fiecare om, cel care, de asemenea, este şi responsabil în faţa lui Dumnezeu de începerea acestei lucrări chiar de astăzi, în viaţa aceasta, pentru că numai în viaţa aceasta îi stă în putinţă. Nu după moarte. Şi acest om însuşi este cel care va decide dacă va urma acest drum al vindecării sau nu.

Hristos a spus: «Eu sunt Calea» [10]. Calea către ce? Nu doar către cealaltă viaţă. Hristos este în primul rând calea în această viaţă. Hristos este calea către Tatăl Său şi Tatăl nostru. Hristos Se descoperă în primul rând omului în viaţa aceasta şi îi arată drumul către Tatăl. Acest drum este Hristos Însuşi. Dacă omul nu-L vede pe Hristos în această viaţă cel puţin prin simţirea duhovnicească, nu-L va vedea pe Tatăl, adică Lumina lui Dumnezeu, nici în cealaltă viaţă [11].

***

[1] Fragment extras din cartea Protopresbyter Prof. Univ. Dr. Ioannis Romanides, Teologia Patristică, trad. din lb. neogreacă de Pr. Dr. Gabriel Mândrilă, Ed. Metafraze, Bucureşti, 2011, pp. 65-71

[2] Adică «drept-slăvitoare, drept-credincioasă» (n.trad.).

[3] Folosirea acestui termen (παπαδες) de către părintele Ioannis nu este înjositoare. Încă din S.U.A., unde trăise de la vârsta de trei luni, a crescut, a studiat şi s-a maturizat, obişnuise să folosească accst ter­men. De asemenea, în Sfântul Munte se foloseşte până la saturaţie cu­vântul popă (παπας), fară niciun înţeles dispreţuitor. Ba, dimpotrivă.

[4] Cuvântul părintelui Ioannis, aşa cum am menţionat deja în prolog, este câte-o dată caustic.

[5] Lucruri pe care le fac şi creştinii adevăraţi, şi nu este rău să vrea cineva să le facă; rău este să rămână la acestea.

[6] Care adică este părintele lor spiritual şi monahii săi nu au ni­mic în comun cu Isihasmul.

[7] Desigur, o experienţă parţială a acestei vederi a lui Dumne­zeu o au toţi oamenii imediat după ieşirea sufletului din trup, adică după moartea biologică.

[8] Nichita Stethatos, Filocalia, 4, ed. Άστερος, 1976, p. 134, #79

[9] Vezi, Sfântul Simeon Noul Teolog, Ευρσκομενα, Cuvântul al 75-lea. Acolo citim: «Cădea-vom de la vederea Aceluia în raport cu ambliopia [slăbirea vederii] fiecăruia în parte încă din viaţa aceasta, în­trucât de bună voie ne-am lipsit de lumina Lui chiar în viaţa aceasta».

[10] In. 14,6.

[11] Vezi Mitrop. Ierotheos Vlahos, Persoana în Tradiţia Ortodoxă, ed. Mânăstirii Naşterii Domnului, Levadeia, 1994, p. 162: «…O dată cu cea de-a Doua Venire a lui Hristos vor învia toţi oamenii şi vor fi judecaţi pentru faptele lor. Păcătoşii care nu au dobândit ochi duhovniceşti nu vor dispărea. Vor rămâne ca persoane ontologice, însă nu vor avea participare la Dumnezeu. Drepţii se vor face părtaşi lui Dumnezeu şi vor fi în comuniune cu Dumnezeu. Aşa cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, păcătoşii vor trăi “existenţa cea pururea cumplită (άει φευ ειναι)”, în timp ce drepţii “existenţa cea pururea bună (άει ευ ειναι)”».

http://theologhia.wordpress.com/2011/07/05/ortodoxia-nu-este-religie-de-ioannis-romanides/

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

47 Responses to Ortodoxia nu este o religie

 1. Adi says:

  endocosmică 🙂
  N-am mai auzit de termenii astia!
  Era un banner: Problema nu e daca exista viata dupa moarte, ci daca exista viata inainte de moarte. Osho
  Imi pare ca toata problematica e gresita… viata a fost, este si va fi intotdeauna, inclusiv inainte de nastere si dupa moarte. Este f nefericit termenul de `alta viata`…. decat cel mult daca se refera la alt ciclu, alta incarnare… el a fost introdus artificial de teoria cu judecata de apoi, care este foarte gresita.

 2. Adi says:

  apoi, cred ca te-ai contrazis cu `După moarte nu există vindecarea minţii`… deoarece mai demult ai fi zis invers!
  Mai este si conceptul de `gratie nemeritata`… am improvizat eu pe loc. In Islam zice ca Dumnezeu il iarta chiar si pe Satan, fara ca acesta macar sa se pocaiasca! Intr-un fel, cainta lui Iblis este tot ciclul existentei… se poate spune ca face, in felul lui, tot treaba lui Dumnezeu.

 3. Adi says:

  Apoi mai este o neconcordanta: cand zici ca TO este endocosmică… ca sa fie corect, in sensul reprezentat in primul comentariu, trebuie sa spui ca TO nu este nici exo, nici endo… pt ca nu face deosebirea asta!
  i.e. viata dupa moarte este aceeasi viata ca inainte de moarte, insa in forma transfigurata,
  gen cum te trezesti din vis 🙂

 4. Adrian.I says:

  Fiecare cu aria sa culturala 🙂
  Articolul e doar unul introductiv, pentru incepatori, posibil sa pun ceva mai serios ca si continuare, ceva de la Yanaras pe subiectul asta.
  Ce legatura are judecata de apoi cu asta?
  Se refera la transfigurarea vietii acesteia, de altfel chiar si prin opacizarea simturilor duhovnicesti,omul isi pierde aproape tot potentialul sadit, desi el inca tot fiinteaza.

 5. Adrian.I says:

  Articolul nu e scris de mine, e de Ioanis Romannidis. 🙂

 6. Adi says:

  Mai apare si frecventa confuzie: Rai/Iad denumesc EFECTE!
  Caz in care devine cam bizar sa traiesti viata pamanteana cu scopul sa mergi in Rai… e ca si cum te-ai uita la masina si ai visa ca ajungi la destinatie… fara sa iti treaca prin cap sa o pornesti si sa conduci :))

 7. Adi says:

  Foarte frumoasa alegoria Toţi vor vedea, desigur, slava lui Dumnezeu însă cu o diferenţă….
  Rahat! Totusi titlul nu are nicio legatura cu continutul 🙂

 8. Adrian.I says:

  Iad, rai= stari
  Pai nu trebuie sa traiesti viata pamanteasca cu scopul sa ajungi in rai, ci trebuie sa experimentezi de acum raiul… scopul e indumnezeirea.

 9. Adrian.I says:

  Pai ma, nu are cum sa fie la fel din moment ce nu e o eliberare monista ci e o urcare permanenta spre El.
  Era un subcapitol din cartea lui, ideea era ca nu e vorba de religie (in sensul din dex cel putin) cu dogme reguli impuse s.a, ci e o desoperire interioara a Lui Dumnezeu, cunoasterea autentica fiind ceva strict personal.

 10. Adrian.I says:

  De ex in Ortodoxie lipseste principiul autoritatii, e doar o autoritate organizatorie (sacerdotiul e vital, dar limitat) ca in budism sau in alte scoli orientale.
  Centrul descoperirii lui Dumnezeu nu’l reprezinta dogma dictata, ci omul iluminat.
  Probabil o sa pun ceva de Yannaras ca si continuare, asta a fost pentru incepatori,ceva introductiv… sau o sa dezvolt eu subiectul.

 11. crip71 says:

  scopul vietii omului este dobandirea Duhului Sfant zice sf. Serafim de Sarov .

 12. Adrian.I says:

  @crip71
  Lucrul asta e aproape identic cu iluminarea, e doar o alta exprimare, mai dogmatic ar fi harul Duhului Sfant.
  Adica dobandesti lumina necreata si te unesti cu aceasta in cel mai intim mod posibil, e o identificare a sinelui cu partea Dumnezeiasca imanenta, bine, poate sa fie si ceva momentan, un dar temporar, sa nu fie vazuta si experiata lumina intr-o masura semnificativa pentru a dobandi contemplatia divina si a unii constiinta de Dumnezeu.
  Uite ceva pe scurt despre iluminare de Nichifor Crainic.
  http://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/iluminarea-68626.html

 13. Adrian.I says:

  articolul lui nu e chiar pe subiect , merge mai mult pe o linie occidentala, abatandu-se de la directia oferita de teologia palamista ortodoxe, dar e bun ca unul introductiv.

 14. Deci mai Adrian, fi atent acilea: ca esente, subscriu anumitor idei, ca forma, nu.
  MIe’mi lipseste limbajul de lemn bisericesc, pt ca…efectiv nu asta ma intereseaza, si nici nu cred ca asta’i important, ci ce anume intelegi. Eu provin dintr;o alta confesiune, pe care si p’aia am lasat’o balta tocmai din cauza ca am considerat ca se ocupa de forme in dauna continutului. Efectiv, te conducea spre nicaieri. Adica, cam ce scrii tu la punctul 6. Nu stiu daca asta se numeste ignoranta….

  Dup’aia, iti amintesti ca’ti vorbeam de concret? Iata ce spui tu aici: ” Această pregătire a membrilor Bisericii, precum şi a tuturor oamenilor care vor să-L vadă pe Dumnezeu ca Lu­mină, este, în esenţă, o disciplina terapeutică, ce trebuie să înceapă şi să se încheie în viaţa aceasta. “. Exact asta’i realitatea mea. Ca esenta, subscriu. Aveam, stiu io de ce impresia, ca ortodoxia bate campii pe alte meleaguri ale spiritului. Si nu gresesc. Inseamna doar ca trebuie sa va faceti curat in propria ograda. E datoria voastra.

  In plus, continui cu alta idee pe care o vad aproximativ la fel: ” ca să îşi pregătească membrii să-L vadă pe Dumnezeu nu ca Foc, ci ca Lumină. “…. cu unele mici diferente.

  Problema este, ca si la confesiunea din care provin: amestecati lucruri adevarate cu tampenii. Iar asta, din partea unuia ca mine, care pune intrebari, ii scade credibilitatea.

  De’aia, si nu pt ca ma mananca sa fiu sectar, dupa cum crezi tu, am hotarat sa apelez direct la sursa, biblia. Pt ca m’am saturat sa fac ca gaina, sa scotocesc dupa esente prin gunoiul omenesc. Poate ca Dumnezeu asta si vrea. Am eu increderea ca daca esti sincer, nu te lasa El balta…

  A, si daca mai vrei sa discuti vreodata cu cineva, chiar daca tonul e mai aprins si mai sprintar, tine’ti secretiile acasa. Chiar si daca’s sub forma de ” figuri de stil “.
  Pt ca parca nu’i prea..ortodox.

 15. Adrian.I says:

  @miza
  Articolul asta nu e scris de mine.
  Dar biblia nu este singura sursa originara, mai sunt altele din perioada aia, asta e doctrina lui Luther, care a fost incimentita de comunisti multimii de pe meleagurile ortodoxe pentru a ataca subtil Biserica Ortodoxa.Doar ti s-a imprimat in subconstient ca asta ar fi fost singura sursa directa. Dpdv istorica sunt sute de apocrife dar si alte scrieri ale apostolilor cum ar fi didahia sau codicii apostolici.
  Faza cu lumina, se referea la lumina de pe tabor pe care a dobandit’o Mantuitorul, e deplinatatea harului Duhului Sfant si e un procesc avansat care se obtine dupa curatirea de patimi.
  Trebuie sa intelegi ca intreaga realitate fizica propagata de media este o tampenie, nu te poti ghida dupa ea,e o falsitate, e doar un nivelul scazut de intelegere al universului pe care l-a dobandit omul prin stiinta, si de aici apar neclaritatile cand se vorbeste de traire mistica sau teologie mistica.

 16. Adrian, daca as fi fost atat de ingust, ( Dar biblia nu este singura sursa originara, mai sunt altele din perioada aia ), n’as fi pus mana sa citesc o bascula de carti…
  Inclusiv in biblie gasesc lucruri cu care nu sunt de acord.

  Observ, a nu stiu cata oara ca nu ne intelegem din cauza termenilor pe care’i folosim. Te’oi ruga, ca cel putin cu mine sa vorbesti liber de exprimarile religioase. Pe langa faptul ca n’am nici timp nici chef sa gugalesc dupa termeni ortodocsi, nici nu gasesc ca’i firesc sa ne agatam comunicarea in ei.

  Cat priveste afirmatia ta ( intreaga realitate fizica propagata de media este o tampenie, nu te poti ghida dupa ea,e o falsitate, e doar un nivelul scazut de intelegere al universului pe care l-a dobandit omul prin stiinta ), cred ca ai dreptate si are ca finalitate….ateismul.

  Da’…sa nu te astepti sa fim de acord cu venerarea mortilor ! :))

 17. Adrian.I says:

  @mizantropescu.
  Nu stiu ce termen am folosit acum, am reprodus cuvantul “lumina” din articol.
  Ideea e ca pentru a intelege ceva trebuie sa cunosti intregul organism bine, .nu doar sa faci niste afirmatii.Daca i-ai afirma acum unuia care vine din sec 1,2 ca, computerul asta functioneza pe alte principii in afara de magie nu te-ar crede, ci ar crede abia dupa ce ar studia cibernetica si ar vedea intregul proces in ansamblul lui. E nefolositor sa incerci sa intelegi o componenta, daca nu le istudiezi pe toata nu o sa vezi niciodata asa rolul ei . Un lucru intreg/sistem dobandeste un anumit sens abia dupa ce sunt studiate toate lucrurile care il formeaza si pe care se sustin, chiar si un surub isi descopera ulterior sensul dupa ce este inteles sistemul pe care l-a sustinut.

 18. @Adrian.I , inteleg, dar nu subscriu. Consider ca se vantura prea multa pleava si se pierd esentele. Asta am vrut sa spun.
  Catolicii or sa’mi spuna exact ce’mi spui tu, protestantii si neo-protestantii asijderea, iar mormonii la fel. Nu asta ma intereseaza, repet. Ti’am propus un lucru simplu: vorbeste ca oamenii, liber de exprimari religioase. Nu ti’am dat in cap. Un tip ca tine ar trebui sa inteleaga fara mari probleme…
  Altfel, intram in imposibilitate de comunicare. Si chiar daca ne’am dat la gioale, nu asta’mi doresc.
  Crezi ca poti? Astept un raspuns simplu: da sau nu.

 19. Adrian.I says:

  Nu am folosit o exprimare religioase, doar am incercat sa reliefez un sistem.
  In general prefer sa explic un lucru mai aproape de esenta lui, nu doar sa zic ceva care sta in aer,de obicei condamn lumea cuvintelor pentru ca sunt limitate si nu pot reproduce niciodata esenta a ceva ce tine de Dumnezeu sau lucrarea Lui.
  Cam tot ce pare simplu in aria asta, ascunde ceva mega profund, ne mintim pe noi singuri.
  Fireste ca pot vorbi simplu, am fost obligat sa fac asta, deoarece am vorbit cu sectantii de mai multe ori pe net, si pe aia nu’i duce capul sa inteleaga, dar personal consider ca asa nu nu se ajunge nicaieri, doar daca traiesti si nu mai ai nevoie de nici un cuvant .
  Dar nu era vorba de exprimari religioase, ci doar incercam sa explic lucrurile mai in esenta lor, asta nu tine de teologie ci de orice stiinta, e un lucru firesc intr-un dialog.
  Da, pot vorbi simplu daca vrei.

 20. E jignitor modul in care te exprimi, in primul rand pt tine. Sectantii aia sunt semenii tai. Aia pe care ti’a poruncit Hristos sa’i iubesti neconditionat….. 😉

  In al doilea rand, limbajul de lemn, indiferent de confesiune, fie ca’i ortodox, catolic sau te miri mai ce, e un limbaj tehnic. Limbaj care, scuza’ma nu se regaseste decat in confesiunea din care provii si te dezvolti. Nu’i obligat nimeni sa’ti invete “codurile”. In fapt, mai de folos e sa le darami. Altfel, ai putea cadea in pacatul de’a te simti mai presus decat ceilalti…chestie de care sinceramente, suferim cu gratie si eu si tu.
  Iar asta nu e sectarianism, ci inteligenta.

 21. Adrian.I says:

  Eu nu am nimic personal cu ei, ci doar cu sistemul lor, acelasi lucru am si cu ateistii.

  Momentan am folosit un limbaj laic, am folosit cateva comparatii pentru a reliefa niste lucruri care sunt greu de explicat. E posibil sa fiu influentat in subconstient de ideile si limbajul spatiului cultural respectiv.

 22. Pai atunci de ce ma judeci pe mine ca am ceva cu sistemul altora ? 🙂 Delirul e atunci cand avem impresia ca detinem adevarul. Si noi oamenii suntem experti in a delira. Toti.

  E, vezi ca ne intelegem cum sta treaba cu cultura ?

  Gata, putem trece la stadiul urmator ! :))

 23. Adrian.I says:

  Eu doar am combatat, si m-a enervat ca evitai argumentele mele.

  Nu spun ca eu detin adevarul, la mod personal cu singuranta nu’l detin, nu ai inteles cum sta treaba cu o invatatura.

  Stiam asta de cultura, lucrurile trebuiesc traite interior mai presus de cuvinte, cuvintele sunt doar unele exteriorizari ale unei stari.

 24. E, vezi, fratii Adler si Jung tocmai despre asta vorbesc ! ( lucrurile trebuiesc traite interior mai presus de cuvinte, cuvintele sunt doar unele exteriorizari ale unei stari.) Basca, le mai si explica ca niste Pro. Intortocheat mai e interiorul omenesc…

  P’orma: ( nu ai inteles cum sta treaba cu o invatatura ). Ba am inteles! Doar ca nu subscriu. E musai sa fim de acord? Si daca nu suntem de acord, sa ne ostracizam? Nu stiu ce’ti spune ortodoxia, dar Hristos cu siguranta altceva spune.

  Si musai trebuie sa ma cunosti. ( Eu doar am combatat, si m-a enervat ca evitai argumentele mele.). Stiu ca nimeni altul sa scot untul din om.

  Da’ nu’i bai, ca d’aia ma iubesti tu pe mine. 🙂

 25. Adrian.I says:

  Felicitari, ai descoperit cum este scrisa teologia revelata.

  Ca sa stii sigur ca Hristos nu e de acord cu ortodoxia ar fi trebuit intai sa stii ce spune ortodoxia, iar tu nu stii nici macar ce spune Hristos, si probabil nici eu.E dovada de superificalitate, trebuie sa asculti si sa studiezi exact ce afirma cineva/ceva pentru ati putea face o idee.

  Sa presupunem ca nu ai raspuns din pricina asta.

  Problema e ca daca cunosti ceva interior, e prea complex ca sa fie conditionat de ceva,
  Cel mai simplu ar fi pur si simplu sa te rogi lui Hristos, sa ai dragoste si sa-ti descopere El adevarul pe parcurs, adica sa se descopere pe Sine.

 26. Adrian, sincer, mi se rupe de ortodoxie. Ca si de celelalte religii de 3 lei.
  Pt ca in urma actiunii lor de igienizare de creiere, am de’a face cu toti nesimtitii de pe lume. De unde stii tu ca nu stiu ce spune Hristos? Cum ai facut legatura asta? Ai avut o revelatie? Ai fi tu atoatestiutor ! Esti Dumnezeu bre ! Pai daca asta’i indumnezeirea….ma scuzi, ca nu vreau sa ajung la Obregia, sau sa ma vad la vreo partida de pupat cadavre.
  Tu altfel decat in contradictoriu nu stii discuta.
  Aca ca, o sa te rog sa ma scuzi daca am terminat discutia.

  Te salut, si cele bune.

 27. Adrian.I says:

  Miza, tu esti obsedat cu moastele.
  Nu ai cum sa intelegi in esenta ce a spus Hristos, doar daca vine ceva din exterior si te influenteaza, adica El, iar in cazul ala te influenta automat si in viata ta, nu mai erai acum pe net, nu mai pacatuiai s.a Am specificat destul de clar ca nici eu nu am inteles.

 28. SAR´GON says:

  Nu este numai o religie istorica….dar si un SC de idolii, Ps,115, Ps, 135

 29. Adrian.I says:

  Si care sunt idolii?

 30. SAR GON says:

  Palarie intr-un picior ghici oase de oameni si animale cei!!!!!!………

 31. Adrian.I says:

  Oase de oameni si animale.

 32. Iulian says:

  Altul care sa imbatat .

 33. Sar gon says:

  Cel mai grav atentat din istoria unui popor, in cazul acesta ROMANIA este manipularea religioasa bazata pe traditii religioase, si nu pe BIBLIE. In Evanghelia dupa Matei capitolul 5 Mantuitorul spunea ca adevaratii ucenici, Biserica trebuie sa fie Lumina si Sare pentru cei din lume, v.13-16. ATENTATUL ASUPRA POPORULUI ROMAN ESTE ACESTA MOSNEGII ACESTIA INCHISII IN LOCURII DE LUX CONSTRUITE CU BANII SARACILOR SI A CELOR CARE PSIHOLOGIC SUNT MANIPULATII SI SE CRED UCENICII ,POPORUL ROMAN ASA A FOST MANIPULAT TIMP DE MULTE SECOLE CAND ERA VREUN RAZBOI HOP SI POPI LANGA CONDUCATORII TARII NUMAI CA SA TRAIASCA BINE ,PRIVITI ORICE DOCUMENTAR ISTORIC STAU CU BARBILE LUNGI CA LINGAII PE LANGA CONUCATORII VREMII NUMAI CA SA TINA IN LOC POPORUL, ESTE DE PLANS , DE TOATA RUSINE CE FACE ORTODOXIA DIN POPORUL ROMAN. UITATI AICI ACEASTA ESTE REALITATEA http://www.youtube.com/watch?v=-B5XFMNugg8

 34. Adrian.I says:

  Biblia e scrisa de sfintii parinti, vezi ca e pacat sa citesti Biblia 🙂

 35. Sar gon says:

  bai iconoclastule si morminant varuit ati imprumutat din crestinism diferite invataturi ,si va indentificatii cu crestinismul In 326 d.Hr. Constantin a practicat botezul crestin al pocaintei, fiind matur , nu bebe la minte ca religia voastra istorica care pune intrebari la nas ca sa raspunda si sa se considere bebelusul mantuit, ereticilor care manipulatii oamenii cu ereziile voastre. V- ati trezit si voii, prin 600 d. Hr. Imparatul Constantin a implinind Biblia, Romani cp. 10-9,10,11,. Mormant varuit astia sunteti uite ce ati facut din Romaniahttp://www.youtube.com/watch?v=GrySTSVRpPM

 36. Adrian.I says:

  @Sar-gon
  Sa inteleg ca esti anti-iconoclasm? :)))))))) Sa inteleg atunci ca esti iconodul si cinstesti icoanele :))))))))))
  Spui prostii, imparatul Constantin a refuzat botezul ,deoarece ca si imparat avea un statut divin pentru pagani,(atunci imparatul era considerat si zeu), si era un mare avantaj politic.
  El s-a botezat abia inainte sa moara, pe patul de moarte.

 37. Adrian.I says:

  Ce intrebari :)? Parintii sunt obligati sa-si boteze copiii de mici si sa-i indrume, nu sa-i lase sa creasca ca niste buruiene.

 38. Iulian says:

  bai ????))))Flacau vezi ca aici nu esti cu vacile pe camp .Vorbeste civilizat sau nu te-au invatat ai tai cei 7 ani de acasa?
  Ia lumineaza-ne si pe noi flacau si arata-ne unde scrie in Biblie NU botezati pruncii?

 39. SAR GON says:

  CE RETORICA PROASTA AI, ACEASTA ESTE O INTREBARE NEBUNA SI NEBUNUL ESTE UN MAGAR ,Iov 11-12

 40. SAR GON says:

  Iulian-magar actualizat, adica fraier

 41. Adrian.I says:

  @SAR GON
  Am inteles, te-a intrebat ceva din Biblie, deci e sinonim pentru voi cu “te-a injurat” :))

  Bineinteles, ce intrebare nebuna a pus iulian, daca spune nenea pastorul ca asa e, atunci asa e.

  @Iulian
  Iulian, cere-ti scuze ca l-ai jignit 🙂

 42. Iulian says:

  Intunecimea dumneavoastra,sargon, imi cer scuze ca nu-mi puteti raspunde la intrebare. 🙂

 43. Iulian says:

  Adrian,foarte tare l-am jignit pe sectarasul sargon ,eu sunt mai bleg asa si vroiam sa ma lumineze. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s